تاريخ و زمان
شنبه 8 مهر 1402  
  جستجو
  بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 864799
تعداد بازديد اين بخش: 14854
در امروز: 642
اين بخش امروز: 2

  گزارش ها
گزارش تصويري از فعاليتهاي ادبي استان خراسان شمالي

كانون شاعران نويسندگان شهرستان جاجرم يكي از5شهرستان فعال درخصوص راه اندازي وتوسعه وتقويت فعاليت هاي ادبي درسطح استان خراسان شمالي مي باشد.
باعنايت به اينكه تنهايكسال ازفعاليت وآغازبكاركانون شاعران ونويسندگان اين شهرستان مي گذردولي ازپويايي وفعاليت بسيارچشمگيري برخورداراست ،بطوريكه دراكثرمناسبتهااقدام به برگزاري شب شعروعصرقصه نموده است .
آقاي آخوندي كه مسئوليت كانون شاعران ونويسندگان شهرستان جاجرم ،راعهده دارمي باشدخودشاعري تواناواهل ذوق مي باشدكه درچندجشنواره كشوري حضوري فعال داشته اندودرمسابقات پرسش مهر10رياست جمهوري نيزمقام اول استاني رادررشته شعركسب نمودند.
ايشان علاوه برهمكاري وتعامل تنگاتنگ باسايرادارات متولي امورفرهنگي ،بويژه فرهنگ وارشاداسلامي ،درخصوص راه اندازي كارگاههاي آموزش شعروداستان نيزبسيارعملكردخوبي داشته اندكه جاي تقديروتشكرويژه دارد.
عكسهاي پيوستي مربوط به برگزاري عصرشعردرگراميداشت (مقام والاي معلم)درشهرستان جاجرم مي باشد.
اميدآن داريم بابرپايي وبرگزاري اين شبهاي شعروعصرهاي قصه زمينه رشدوپرورش استعدادهاي دانش آموزان باذوق اهل قلم بيش ازپيش فراهم گردد.

ازمجموع 9شهرستان ومنطقه(7شهرستان-2منطقه)موجوددراستان خراسان شمالي ،5شهرستان(بجنورد- اسفراين- شيروان- جاجرم- مانه وسملقان وفاروج)داراي كانون شاعران ونويسيندگان مي باشندكه ازفعاليت چشمگيري برخوردارند.
اين كانونهابراساس اساسنامه تشكيل كانونهاي شاعران نويسندگان ،هرهفته دوجلسه نقدوبررسي شعروداستان دانش آموزي برگزارمي نمايندوازكارگاههاي آموزشي ونقدوبررسي آثاربرخوردارند.
قابل ذكراست كه دركنارفعاليت كارگاههاوجلسات نقدوبررسي،برگزاري شبهاي شعروعصرهاي قصه دانش آموزي درمناسبت هاي مختلف نيزازديگرفعاليت هاي اين كانونهامي باشد كه عكسهاي ضميمه مربوط به برگزاري مراسم شب شعر(آواي مطهر)بمناسبت بزرگداشت مقام معلم درشهرستان فاروج مي باشد.


گزارش تصويري


تعداد بازديد اين صفحه: 421
خانه | بازگشت | ksguest (ksguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.