تاريخ و زمان
شنبه 8 مهر 1402  
  جستجو
  بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 864931
تعداد بازديد اين بخش: 14877
در امروز: 774
اين بخش امروز: 25

  گزارش ها
برنامه هاي هفته كتاب استان قزوين


سازمان آموزش وپرورش استان قزوين
معاونت پرورشي وتر بيت بدني
كار شناسي فر هنگي وهنري
 
عناوين بر نامه هاي اجرايي سازمان آموزش وپرورش استان قزوين در
هفده همين دوره هفته كتاب جمهوري اسلامي ايران
23 لغايت 30 آبان ماه 1388
رديف
عنوان
مقطع تحصيلي
مخاطبان
زمان اجراء
مكان اجراء
ملاحظات
 
1
بر گزاري 500 نما يشگاه كتاب در سطح مدارس استان ، طرح(30000 نمايشگاه در30000 مدرسه)
سه دوره تحصيلي
دانش آموزان ودبيران
هفته كتاب
مدارس و مناطق
 
2
افتتاح رسمي ونمادين نما يشگاه هاي كتاب در روز كتاب و دانش آموز
متوسطه
//
23/8/88
نا حيه يك
 
3
بازديد دانش آموزان از كتا بخانه هاي عمومي استان
را هنمايي ومتوسطه
دانش آموزان
هفته كتاب
25 كتا بخانه عمومي استان
 
4
عضويت دانش آموزان در كتا بخانه هاي عمومي بصورت رايگان يا نيم بها با معرفي گروهي آنان از سوي مدارس
//
//
//
//
 
5
تقدير از دانش آموزان بر تر كتا بخوان مدارس ومناطق
سه دوره تحصيلي
//
روز كتاب و دانش آموز
تمامي نواحي
 
6
بر گزاري جشن اهداء كتاب در سطح مدارس ابتدايي وراهنمايي
ابتدايي وراهنمايي
دانش آموزان واولياء
//
مدارس ابتدايي وراهنمايي
 
7
تهيه و توزيع مبلغ 000/000/980 ريال كتاب در سطح ابتدايي و توزيع بين كتا بخانه هاي كلاسي
ابتدايي
دانش آموزان ابتدايي
هفته كتاب
سازمان آ-پ
 
8
افتتاح همزمان 310 كتا بخانه كلاسي در سطح مدارس ابتدايي
//
//
//
نا حيه دو
 
9
بر گزاري مسابقه (نگاره هاي ادبي) بهترين جمله در باره كتاب در قالب(شعر،متن ادبي،يا جمله كوتاه)
ابتدايي وراهنمايي
دانش آموزان ابتدايي وراهنمايي
//
مدارس ابتدايي وراهنمايي
 
10
غبار روبي كتا بخانه هاي آموز شگاهي و پالايش كتاب از اين كتا بخانه ها
سه دوره تحصيلي
دانش آموزان ،كتا بداران ومربيان
//
تمامي مدارس
 
11
معرفي كتاب به دانش آموزان ( بخوانيم تا بدانيم)با نو شتن قسمتهاي جذاب از يك كتاب به صورت نا تمام كه در دانش آموزان براي مطالعه آن كتاب ايجاد انگيزه مي نمايد
//
دانش آموزان
//
//
 
12
اجراي طرح امكان سنجي و نياز سنجي از كتا بخانه هاي آموزشگاهي
راهنمايي و متوسطه
 
//
مدارس راهنمايي ومتوسطه
 
13
برگزاري مراسم عصر شعر با موضوع كتاب
متوسطه
دانش آموزان ودبيران
//
مدرسه معراج وباقر العلوم
منطقه ضياء آباد
14
بر گزاري جلسه ما هانه مر بيان پرورشي در كتا بخانه عمومي شهر
 
مر بيان پرورشي
24/8/88
كتا بخانه عمومي
//
15
افتتاح كتا بخانه مدر سه مهديه و پيام
را هنمايي
دانش آموزان
هفته كتاب
بوئين زهرا
بوئين زهرا
 

تعداد بازديد اين صفحه: 543
خانه | بازگشت | ksguest (ksguest)

طراحی، پیاده سازی و اجرا توسط شبکه ملی مدارس ایران ( رشد )

www.roshd.ir Powered By Sigma ITID.